Personen

Claus-Peter Bensch

Name: Claus-Peter Bensch
Beruf: Bachelor of Arts in political and administrative Science
Funktion: Delegierter zu Bezirks- und Landesparteitag
Email: info@cpbensch.eu, cpbensch@gmail.com
Tel: +49 7461 8090104
Fax: +49 7461 969330
Web: www.cpbensch.eu
Strasse: Bismarckstraße 19
Plz: 78532
Ort: Tuttlingen